۱۳۹۶-۰۵-۱۰

سایه ای که صاحبش گم شد

  “… و سوختگی آفتاب، به او صورتی شبیه گل داده بود. اتوبوسی گرفتیم و به چند کیلومتری الجزیره، به ساحل دنجی رفتیم که در میان […]
My title page contents