نیویورکر یک هفته‌نامه ادبی آمریکایی است که اولین شماره خود را در ۱۷ فوریه ۱۹۲۵ (میلادی) منتشر کرد و هم اکنون گزارش، مقاله، نقد ادبی، شعر و داستان منتشر می‌کند. مجله به نشر داستان‌های مدرن، داستان‌های کوتاه و نقدهای می پردازد. این مجله در طول سال‌های انتشار خود به یکی از مهم‌ترین اجزای زیربنای جامعه ادبی و فرهنگی آمریکا بدل شده است، نیویورکر در طول دوران فعالیت خود کاشف بسیاری از نویسندگان مطرح چون جی.دی سلینجر، جان آپدایک، ریموند کارور، شرلی جکسون و بسیاری دیگر بوده است.

My title page contents