۱۳۹۶-۰۵-۱۰

سایه ای که صاحبش گم شد

  “… و سوختگی آفتاب، به او صورتی شبیه گل داده بود. اتوبوسی گرفتیم و به چند کیلومتری الجزیره، به ساحل دنجی رفتیم که در میان […]
۱۳۹۶-۰۵-۰۳

بهار ما گذشته

صبح بود. الهام تازه از رختخواب بلند شده بود و از سر صدایش معلوم بود که هنوز در حال آماده شدن برای رفتن به سر کاره. […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۱

واقعیت مجازی

با پدرم تازه آشنا شده ام. من تازه از پرورشگاه آمده ام و امروز ذقیقا یک ساله با خانواده جدیدم دارم زندگی می کنم. زندگی من پارسال […]
My title page contents