جهان به داستان های بیشتری نیاز دارد...

بار ها شده است که داستانی برای گفتن داشته ای و آنرا به زبان نیاورده ای
حتی اگر یک روز از عمرت مانده باشد، آن را نشر بده
دیگران آن را می خوانند،رویش تفکر می کنند
مسیر داستانت را تغییر می دهند
شاید داستان تو می توانست هزاران پایان دیگر داشته باشد
و به همین منوال داستان بدیع دیگری متولد خواهد شد...

پیشنهادهای سردبیر


پیشنهاد کتاب و مجله

My title page contents